Disclaimer

 Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing in geval van gebruik van de diensten en de raadpleging van de informatie aangeboden op de website www.derommelmarkt.be

Iedere adverteerder/organisator, alsook iedere bezoeker van de website, wordt geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ze in hun geheel aanvaard te hebben, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Via de website www.derommelmarkt.be wordt informatie verstrekt omtrent de organisatie van rommelmarkten in België. Iedere organisator van een rommelmarkt kan de beheerder van de website verzoeken om een advertentie voor zijn rommelmarkt op de website te plaatsen. Een verzoek tot publicatie van een advertentie kan worden geformuleerd na registratie als gebruiker van de website. Vervolgens wordt de advertentie via een geautomatiseerd systeem online geplaatst.

Iedere bezoeker van rommelmarkten kan op de website informatie terug vinden omtrent door derden georganiseerde rommelmarkten. De doelstelling van de website beperkt zich tot het aanbieden van een platform voor informatieverstrekking omtrent door derden georganiseerde rommelmarkten. De beheerder van de website oefent zelf geen activiteiten van organisatie uit.

3. Teneinde zich als gebruiker/adverteerder/organisator te kunnen registeren, dienen een aantal persoonsgegevens meegedeeld worden, dewelke essentieel zijn voor de goede werking van het gebruikersaccount en de website. Opgave van onjuiste of fictieve persoonsgegevens is niet toegestaan en wordt geacht een inbreuk uit te maken op de algemene voorwaarden, dewelke niet publicatie van de aangeboden advertenties, alsook schrapping uit het systeem rechtvaardigen.

4. Een verzoek tot plaatsing van een advertentie dient uiterlijk 14 dagen vóór de dag van de organisatie ingediend te worden en zal op de website geplaatst worden binnen een termijn van 7 dagen.
Tenzij partijen anders schriftelijk overeenkomen, heeft de adverteerder geen recht op schadevergoeding indien de publicatietermijn overschreden wordt.

5. Publicatie op de website gebeurd op basis van de door de adverteerder/organisator aan de beheerder van de website bezorgde gegevens.

6. De adverteerder is verantwoordelijk voor de correctheid en het eigendomsrecht van de gegevens, teksten, afbeeldingen, foto’s, logo’s, titels, evenementen, …. die hij verzoekt te publiceren of upload. De publicatie, onder welke vorm ook, van een voorgelegd model van advertentie, geschiedt dan ook uitsluitend op risico van de adverteerder. Dit eveneens indien de advertentie een link naar een externe website bevat. De webbeheerder heeft geen enkel uitstaans met de inhoud van dergelijke externe websites en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud ervan.
De beheerder van de website is in geen enkel geval aansprakelijk voor ev. directe of indirecte schade, dewelke bezoekers van de website lijden ingevolge door de adverteerder foutief verstrekte informatie.
De adverteerder/organisator zal de beheerder van de website te allen tijde vrijwaren voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken van derden opzichtens de beheerder.
De beheerder van de website kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van overmacht (bv. stroompanne, onderbrekingen internet, …).

7. De webbeheerder behoudt zich het recht voor niet over te gaan tot publicatie indien het verzoek tot publicatie gegevens bevat dewelke manifest niet correct zijn, in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden, … De adverteerder/organisator heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.

8. Klachten omtrent de publicatie van een advertentie dienen, op straffe van onontvankelijkheid, binnen een termijn van 8 dagen na de publicatie schriftelijk gemeld te worden aan de webbeheerder.

9. Het is niet toegestaan de website en de er op vermelde informatie te gebruiken voor spamming, kettingbrieven, junk mail en aanverwante praktijken. Evenmin is het toegestaan op ongeoorloofde wijze trachten toegang te verkrijgen tot de gebruikersprofielen van andere adverteerders/organisatoren.

10. De beheerder van de website behoudt zich het recht voor de website, op ieder ogenblik en zonder voorafgaande in kennis stelling, te wijzigen, alsook geheel of gedeeltelijk af te sluiten. Een wijziging of buiten dienst stelling van de website verleent geen recht op schadevergoeding van welke aard ook.

11. Feiten, dewelke een inbreuk uitmaken op de huidige algemene voorwaarden, rechtvaardigen de verwijdering van de publicatie in kwestie, en/of de ontzegging van de toegang tot het gebruikerssysteem. Dit zonder enige voorafgaande in kennis stelling en recht op schadevergoeding.

12. Met uitsluiting van elke andere wetgeving is uitsluitend het Belgische recht van toepassing op de geschillen tussen de partijen.
Alle geschillen van welke aard ook, met inbegrip van de betwistingen omtrent de toepassing en de interpretatie van deze algemene voorwaarden, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. x

Privacy Policy

Bescherming van de persoonsgegevens

We nemen de bescherming van persoonsgegevens heel ernstig. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de werking van uw account of om u relevante informatie te bezorgen met betrekking tot deze website.

We kunnen uw gegevens ook gebruiken voor onderzoek naar manieren om onze dienstverlening verder te verbeteren. In dat geval worden uw persoonsgegevens geanonimiseerd.

De persoonsgegevens die u ons bezorgt, gebruiken wij enkel voor de volgende doeleinden:

Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.

Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  •         in het kader van overeenkomsten tussen u en ons (bijvoorbeeld bij abonnementen en proefnummers)
  •         om u te kunnen informeren over relevante producten en diensten
  •         voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie om onze dienstverlening te kunnen verbeteren
  •         ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.

De partners met wie wij samenwerken, worden zorgvuldig geselecteerd. Elke samenwerking gaat gepaard met een grote zorg voor uw privacy. Toch kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de wijze waarop onze partners en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken.

Voor meer informatie hierover kunt u met hen contact opnemen.

Als u niet wil dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over onze producten en diensten, kunt u ons daarover contacteren info@derommelmarkt.be

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom geregeld deze informatie zodat u op de hoogte bent van onze geldende privacyregels wanneer u onze website gebruikt.